Biomedicinsk Analytiker

Sveriges största site för Biomedicinska Analytiker

MakerSpace (MakerSpace)

Swedish/English. I början på sommaren gick jag med i en förening som heter MakerSpace. Det är både en förening och en rörelse skulle jag vilja säga, rörelse som i movement. Det startades i USA, jag tror för ca 10 år sedan, med att hackare (som hackade datorer) träffades och utbytte erfarenheter. I börjangjorde de sådant som var olagligt, sedan utvecklades det till laglig verksamhet. Folk började upptäcka att de ville lära sig mer. Plötsligt ville de inte bara kunna hacka datorer, utan också bygga saker. Datorer och annat. För ca tre år sedan kom rörelsen till Sverige och sedan dess har den spridit som som en löpeld genom landet. MakerSpace finns på flera ställen i landet.

Här kan man träffas och utbyta erfarenhet och kunskap med andra som också vill ägna sig åt kreativa saker; göra självlysande växter, labba med DNA, väva, göra smycken, bygga en cykel och så vidare. I Stockholm har man ett biolabb där vem som helst – även utan utbildning – kan komma och lära sig laborera på olika sätt, tex göra självlysande bakterier eller testa sina gener för att se om man är laktosintolerant eller inte.

Här i Linköping tänkte jag tillsammans med andra i föreningen bygga upp ett labb från grunden. Exakt hur det kommer att göras och vad som kommer att byggas upp vet jag inte än. Alldeles innan sommaren träffade jag två studenter som doktorerat vid universitetet. Vi tog en fika och pratade lite om vad man kan göra, om vi kan mötas någonstans och bilda en grupp för att tillsammans bygga upp ett laboratorium. Precis som på universitetet, det är interprofessionellt lärande. Det finns tillräckligt mycket kompetens hos MakerSpace Linköping för att bygga en raket och åka till månen. Om man skulle vilja göra det. Doktorander, ingenjörer, mekaniker, folk som kan bygga 3D-skrivare, och så vidare. Jag gick en kort kurs i 3D-skrivning en av kvällarna, en sådan kan man använda till mycket. Man kan bygga vad som helst faktiskt.

Min tanke med att bygga upp ett labb från grunden är att det dels är spännande. Det ger en mycket djupare förståelse för hur saker faktiskt fungerar, vad de är gjorda av. Dessutom eggar det fantasin ganska mycket; kan man bygga en ny maskin som kan saker ingen annan maskin kan? Och så kanske man skulle kunna forska på något. Kunskaper kan spridas vidare. Det jag använder till att bygga en centrifug kanske någon annan vill använda som en del i sin cykel? Det hade varit fantastiskt kul om du kunde komma till biolabbet, labba lite, och se om du kanske vill arbeta med att labba i framtiden och därför utbilda dig till biomedicinsk analytiker. Det är ett fantastiskt yrke!

In English

In the beginning of the summer I became a member of an association named MakerSpace. It is both an association and a movement, I would say. It started in the US, I think about 10 years ago, with hackers (people hacking computers), they met and exchanged experiences with each other. In the beginning the did things that were against the law, then it developed to a legal activity. People started to discover that they wanted to learn more. Suddenly they did not wanted just to hack a computer, but to build things. Computer and other stuff. About three years ago the association came to Sweden and since then it has spread as a running fire through the country. You can find MakerSpace in several places in the country.

Here  one can meet and exchange experiences and knowledge with other people who also want to do creative stuff, make luminous plants, lab with DNA, to veave, make jewelry, to build a bike and so on. In Stockholm they have a biolab where anyone – even without education – can come and learn to do laboratory work in different ways, for example make luminous bacteria or test their genes to see if they are lactose intolerant or not.

Here in Linköping I thought of building a laboratory from scratch, together with others. I don´t now exactly how it will be done and what will be built yet. Just before summer I met two student who are doing their PhD at the university. We took a coffee (Swedish fika) and chat a bit about what we can do, if we can meet eachother in an agreement and create a group to build a laboratory together. Just as at the university, it is interprofessional learning. There is enough competence in MakerSpace Linköping to build a rocket and travel to the moon. If one would like to do that. PhD´s, engineers, mechanics, people who know how to build a 3D printer and so on. I did a short course in 3D printing one evening, it is that kind of machine that you can use to build a lot of things. One can build anything, actually.

The idea of building a laboratory from scratch is exciting. It give a deeper understanding of how things actually are working, what the are made of. In addition, my imagination is really triggered; can I build a new machine that con do things no other machine can do? And then maybe we could do some scientific work to discover something. Knowledge can be spread. What I am using to build a centrifuge maybe someone else might use as a part in their biker? It would be really fantastic if you could drop by to the biolaboratory, do some laboratory work, and see if you maybe want to work with laboratory work in the future, and therefore educate to become a biomecical laboratory scientist. It is a fantastic profession!

2 comments on “MakerSpace (MakerSpace)

  1. Pingback: Optiken är på plats (The optics are placed) | Biomedicinsk Analytiker

  2. Pingback: DIYProject: Help Discover New Antibiotics through Citizen Science | Biomedicinsk Analytiker

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

Information

This entry was posted on 23 juni, 2017 by in D.I.Y..
%d bloggare gillar detta: