Biomedicinsk Analytiker

Sveriges största site för Biomedicinska Analytiker

Att arbeta på KITM (To work at KITM)

Swedish/English. Just nu arbetar jag på klinisk immunologi och transfusionsmedicin (KITM). som jag ju också gjorde tre veckors VFU på under min utbildning. I våras började jag med upplärning på komponentberedningen där vi tar emot blodet från blodtappen och våra två blodbussar. Blodets olika komponenter separeras så som jag beskrev i ett inlägg från min VFU. Jag jobbar tvåskift; 7;30 – 16:30, eller 12:45 till 21:45. Inga helger.

Efter att ha arbetat ett tag på komponentberedningen blev jag också upplärd på att ”göra trombocyter.” Jag tar alltså hand om alla buffy-coat-påsar och bearbetar dem för att få påsar med ett trombocytkoncentrat. Här är arbetstiden alltid 07:30-16:30. Inga helger. Framåt hösten ska jag dessutom lära upp mig på akutlabb, och eftersom det är en dygnet-runt-verksamhet kommer jag få jobba alla möjliga tider då.

Den största skillnaden mellan att vara student och anställd är (förutom lön i stället för lån) stoltheten som jag känner över att vara biomedicinsk analytiker. Det känns häftigt att veta att jag exempelvis i onsdags gjorde 12 påsar med trombocyter (blodplättar) som kan rädda livet på 12 personer. Det har gått snabbt att komma in i verksamheten och jag har redan fått vara med och handleda studenter. Det är både spännande, roligt och utmanande. Studenterna hjälper mig att komma ihåg det jag lärt mig på universitetet och ställer frågor som gör att jag inte börjar arbetar på rutin.

Internkontroller

Varje vecka gör vi flera internkontroller. Både helblods- och inlinepåsar kontrolleras (alltså det jag i tidigare inlägg kallade WB- och NPT-påsar). Då väger vi dem för att se att vikten ligger innanför ett bestämt referensintervall. Sedan centrifugeras de och pressas varpå plasma respektive erytrocyter (röda blodkroppar) vägs. Även de påsarnas vikt ska ligga innanför ett visst referensintervall. Sedan ska olika EDTA-rör med erytrocyter, buffy-coat respektive trombocyter analyseras av klinisk kemi. Erytrocyterna och plasman ska dessutom också analyseras på vår egen avdelning, med hjälp av flödescytometri. Då använder vi polypropenrör. Det vi analyserar är antalet trombocyter och leukocyter, samt Hb-värdet och erytrocytvolymfraktionen.

In English

Right now I´m working at clinical immunology and transfusion medicine (KITM), where I also did three weeks of training during my education. This spring I started with training to be able to work with component preparation, that is where the blood is recieved from the blood center and our two blood busses. The different components of the blood is separated as I described in the post from my training as a student. I work two shifts; 7:30 am to 4:30 pm, or 12:45 pm to 9:45 pm. No weekends.

After working with component preparation for some time I was also trained to ”make plateletes”. I take care of the buffy-coat bags and work with them so that I get bags with platelets out of them. The working time here is always 07:30 am to 4:30 pm. No weekends. Closer to autumn I will also be trained to work at the laboratory for acute decisions and work, and because that is a 24/7 part of immunology and transfusion medicine I will have all kinds of working hours then.

The biggest difference between being a student and an employee is (except salary instead of study loan) the pride I feel over being a biomedical laboratory scientist. It feels cool to know that, for example, this Wednesday I did 12 bags of platelets that can save the lives of 12 people. It has gone fast to get into the working place and I have already beed guiding students. It is exciting, fun and challenging. Students help me to remember what I learned at the university and ask questions that helps me not to work at routine.

Internal controls

Every week we do internal controls. Both whole blood- and inline blood bags is controlled (that is what I in earlier posts called WB- and NPT-bags). Then we weigh them to see that their weight is within the reference range. Then the bags are centrifuged and pressed, then the plasma respectively erythrocytes (red blood cells) are weigh. Those bags are also supposed to be within a reference range. The some test tubes with EDTA containing erythrocytes, buffy-coat respectively platelets are analysed by clinical chemistry. The erythorcytes and plasma is also analysed at our own department, by flow cytometry. The we use test tubes made of polypropelene. What we are analysing is the amount of platelets and leucocytes, hemoglobin and packed cells.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

Information

This entry was posted on 17 juni, 2017 by in Arbetsliv and tagged .
%d bloggare gillar detta: