Biomedicinsk Analytiker

Sveriges största site för Biomedicinska Analytiker

HIV botar Cancer (HIV cures Cancer)

Swedish/English. Den 12 mars 2013 sände radioprogrammet Vetandets Värld på radiokanalen P1 ett intressant inslag. De berättar om hur forskaren Carl June, professor i immunterapi vid patologiska enheten i University of Pennsylvania, Philadelphia USA, och hans team botade den 7-åriga Emilys leukemi med hjälp av HIV-virus.

Flickans föräldrar sökte upp June och hans team när hoppet för att Emily skulle överleva var ute. Hon låg inlagd på intensivvårdsavdelning och var nära döden.  De flesta barn som insjuknar i leukemi drabbas av akut lymfatisk leukemi. Av dem som insjuknar är det runt 15 % som inte tillfrisknar, trots behandling med cellgifter och benmärgstransplantationer. Så var också fallet med flickan Emily. Men Junes forskarteam satte in en behandling som tidigare bara testats på vuxna, som vanligtvis har en annan typ av blodcancer än barn.

Emily fick donera sitt eget blod. Därefter renades de vita blodkropparnas T-celler fram, och genmodifierades. De infekterades helt enkelt med modifierat HIV-virus som gjorts ofarligt. Därmed blev Emilys T-celler rustade med proteinet KA. Detta är en molekyl som kan skilja mellan cancerceller och friska celler. Efter att ha odlats fram i laboratoriet fördes den, tillsammans med blodet, tillbaka in i Emilys kropp. Nu kunde T-cellerna hitta och döda kroppens cancerceller genom att binda till det protein som finns på leukemicellens yta, CD19. Dessutom förökade sig T-cellerna, och fortsatte att leta upp nya cancerceller om de skulle dyka upp.

En av hakarna med behandlingen är att den är dyr. June bedömde att den kostade hans laboratorium runt 160 000 kr, bara för att behandla Emily. Flickan fick också svåra biverkningar av behandlingen, i form av mycket hög feber, och en ökning av samma signalmolekyl som dyker upp hos ledgångsreumatiker. Detta löstes med medicinerna ämnad för ledgångsreumatiker. Det är kroppens B-celler som skapar cancerceller om de börjar arbeta på fel sätt. Arbetar de på rätt sätt skapar de i stället antikroppar som svar på vaccinationer. De genmodifierade T-cellerna dödar både normala och sjuka B-celler, vilket resulterar i att kroppen inte kan skapa antikroppar. Konsekvensen blir att patienten varannan månad måste ta emot gammaglobulin, resten av livet.

En framtida forskningsfråga är nu; är cancern verkligen botad eller är resultatet bara tillfälligt? Det är kanske sådant en biomedicinsk analytiker kan forska på?

In English

The 12th of Mars 2013 the radio program Vetandets Värld (The world of knowing) at radio channel P1 (in Sweden) sent an interesting clip. The told about how the scientist Carl June, professor in immunotherapy at the section of pathology at the University of Pennsylvania, Philadelphia USA, and his team cures the 7 year old Emily´s leukemia  with the help of HIV virus.

The girls parents turned to June and his team when the hope for Emily´s survival was out. She was at the intensive care unit and close to death. Most children who get leukemia get acute lymphocytic leukemia. About 15 % of them do not recover, despite treatment with chemo therapy and bone marrow transplantations. This was also the case with the girl Emily. But June´s science team started a treatment earlier only tested at adults who usually have another kind of blood cancer than children has.

Emily donated her own blood. After that the white blood cells´T cells were taken out, and they where genetically modified. The were simply infected with HIV virus that had been made harmless. Thus, Emily´s T-cells were equiped with the protein KA. This is a molecule that can distinguish between cancer cells and healthy cells. After being cultured in a laboratory the were brought in, with the blood, back into Emily´s body. Now the T cells could find and kill the cancer cells in the body by binding to the protein that is to be found at the surface of the leukemia cells, CD19. In addition the T-cells where reproducing them selves, and kept on looking for new cancer cells if they would turn up.

One of the hooks with the treatment is that it is expensive. June assessed it would cost his laboratory about 160 000 SEK, just to treat Emily. The girl also got severe side effects, such as very high fever, and a increase of the same signal molecule turning up in the body of people with rheumatoid arthritis. This was solved with medication against rheumatoid arthritis. It is the B-cells of the body creating cancer cells if the start working in the wrong way. It they work as they are supposed to the create antibodies as an answer at vaccines. The gene modified T cells kills both normal and sick B-cells, resulting in the body being unable to create antibodies. The consequence is that the patient has to have gamma globulin every second month, for the rest of her life.

A scientific question for the future is now; is the cancer really cured or is the result only temporary? Maybe this is the kind of stuff a biomedical laboratory scientist can research on?

Källa/Source:

Sveriges Radio P1. Cancersjuk flicka botades med HIV. Vetandets Värld. 2013-03-12.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

Information

This entry was posted on 6 augusti, 2013 by in Forskning and tagged .
%d bloggare gillar detta: