Biomedicinsk Analytiker

Sveriges största site för Biomedicinska Analytiker

Formler och Tabeller (Formulas and tables)

En bra bok.

Swedish/English.

Titel: Formler och Tabeller

Författare: Lars Pedersen

Förlag: Gleerups Förlag

ISBN:  978-91-40-66366-5

Här kommer ett tips på en bok som kan vara bra att ha för en biomedicinsk analytiker. Boken är uppdelad i fem delar; matematik, fysik, kemi, tabeller och appendix. Det här är en alldeles utmärkt bok att investera i. Den är en god hjälp genom kurserna som krävs för att uppnå särskild behörighet, och kommer säkert till god användning genom hela universitetsutbildningen. Pedersen presenterar såväl grunderna i de olika ämnena, som mer avancerade formler och lagar som gäller i samband med de olika ämnena. Varje lag och formel presenteras på ett systematiskt sätt som är enkelt att förstå, i både ord och siffror/symboler. Det finns också många bilder som förtydligar text och symboler. Det här är en bok som jag har fått ha med mig på alla tentor. Helt klart en bibel man måste ha! Den har hjälpt mig genom alla kurser som hör till det naturvetenskapliga basåret, och det känns som att boken kommer att komma till god användning även på universitet.

Matematikdelen tar bland annat upp ämnen som tal och algebra, komplexa tal, ekvationer och olikheter, geometri, trigonometri, funktioner och grafer, räta linjen, polynom, exponentiell förändring, asymptoter, differentialkalkyl, integraler, areaberäkningar, volymberäkningar, numerisk integration, differentialekvationer, tabell över derivator och primitiva funktioner, statistik och sannolikhetslära, index och serier, och matematiska tecken och symboler. Det går lika bra att lära sig olika räknesätt, att a+b=c, som att lära sig additionsformler för tangens, tan(u+v)=tan(u)+tan(v)/1-tan(u)*tan(v).

Fysikdelen tar bland annat upp ämnen som termodynamik, gasfysik, tryck, ellära, spänningskällor, elektroniska komponenter, elektriska fält, magnetism, mekanik, kinematik, dynamik, arbete och energi, rörelse i ett plan, rörelsemängd och impuls, vågrörelselära och optik, elektromagnetiska vågor, atomfysik, kärnfysik, materialfysik, speciell relativitetsteori och kosmologi.Även här finns lite lättare formler som P=E/t, tillsammans med med komplexa formler som uträkning av elektronens hastighet vid acceleration i en elektronkanon.

Kemidelen presenterar följande ämnen; atomer, massa, substansmängd och koncentration, termodynamik, syror och baser, kemisk jämvikt, spektroskopi och elektrokemi. Längst bak i boken finns också det periodiska systemet. Detta är mycket bättre än i kurslitteraturen eftersom det innehåller mer information. Här kan du nämligen få reda på ett ämnes elektronegativitet, dess oxidationstal, antalet elektronskal och antal elektroner i varje orbital. Enkla formler som A=Z+N, tillsammans med mer komplicerade formler som Nernts ekvation. Det finns också en del information som inte inkluderar några siffror eller formler, som en lathund för balansering av reaktionsformler vid redoxreaktioner.

Tabeller är en ganska allomfattande del som innehåller information som kan användas i såväl matematik, fysik som kemi. Här får du på ett enkelt sätt svaren på frågor som: Vad har argon för smältpunkt? Vilken är friktionskoefficienten för is mot is? Vilken är halveringstiden för magnesium? Vad har solen för massa? Finns det en van der Waasradie i litium? Vilken längd är det på bindningen i en vätemolekyl? Vilken är vattnet jonprodukt vid en temperatur av 0 grader celsius? Vilken är den kemiska strukturformeln för olika aminosyror?

Appendix innehåller mest siffror och bokstäver. Här finns SI-enheter, härledda enheter, prefix, fysikaliska konstanter och det grekiska alfabetet.

Jag rekommenderar alla att köpa boken. Det kan användas inom många olika ämnen och kanske inte bara i skolan utan också hemma. Du kan köpa boken på Adlibris, CDONBokia, Bokus och en hel del andra ställen både på Internet och i bokhandeln.

In English

Title: Formler och tabeller (Formulas and tables) 

Author: Lars Pedersen

Publisher: Gleerups

ISBN:  978-91-40-66366-5

Here is a tip for a book that might be good for a biomedical scientist. The book is divided into five parts: Mathematics, physics, chemistry, tables and appendices. This is an excellent book to invest in. It is a good help through the courses required to achieve specific competencies, and will certainly be of good use throughout the university education. Pedersen presents both the basics of the different subjects, as well as more advanced formulas and laws that apply to the different subjects. Each team and formula are presented in a systematic manner that is easy to understand, in both words and numbers / symbols. There are also many pictures that clarify text and symbols. This is a book I’ve had with me at all exams. Certainly a Bible one must have! It has helped me through all courses belonging to the year that I read natural science at collage, and it feels that the book will come to good use even at university.

The mathematical part includes topics such as numbers and algebra, complex numbers, equations and differences, geometry, trigonometry, functions and graphs, straight line, polynomials, exponential change, asymptotes, differential calculations, integrals, area calculations, volume calculations, numerical integration, differential equations, a table over derivative and primitive functions, statistics and probability theory, indexes and series, and mathematical signs and symbols. It is equally good for learning different calculations, that a + b = c, like learning additive formulas for the tangent, tan (u + v) = tan (u) + tan (v) / 1-tan (u) * tan (v).

The physics part includes topics such as thermodynamics, gas physics, pressure, electricity, voltage sources, electronic components, electrical fields, magnetism, mechanics, kinematics, dynamics, work and energy, motion at one level, motion and pulse, wave motion and optics, electromagnetic waves , Atomic physics, nuclear physics, material physics, special theory of relativity and cosmology. Also here are some easier formulas like P = E / t, along with complex formulas as the calculation of electron velocity when accelerated in an electron gun.

The chemical part presents the following topics; atoms, mass, substance and concentration, thermodynamics, acids and bases, chemical equilibrium, spectroscopy and electrochemistry. At the back of the book there is also the periodic table. This is much better than in the literature because it contains more information. Here you can find out a subject of electronegativity, its oxidation number, the number of electron shells and the number of electrons in each orbital. Simple formulas like A = Z + N, along with more complicated formulas like Nernt’s equation. There is also some information that does not include any numbers or formulas, as a help for balancing reaction formulas in redox reactions.

Tables are a fairly comprehensive section that contains information that can be used in mathematics, physics and chemistry. Here you can easily find answers to questions like: What is the melting point of argon? What is the coefficient of adhesion of ice to ice? What is the half-life of magnesium? What is the mass of the sun does the sun? Is there a van der Waas radius in lithium? What is the length of the bond in a hydrogen molecule? What is the water ion product at a temperature of 0 degrees celsius? What is the chemical structural formula for different amino acids?

Appendix contains most numbers and letters. Here you´ll find SI units, derived units, prefixes, physical constants and the Greek alphabet.

I recommend everyone to buy the book, thinking that you can use it even if you don´t understand Swedish. It can be used in many different subjects and maybe not only in school but also at home. You can buy the book atAdlibris, CDONBokia, Bokus and a lot of other places both on the Internet and in the bookstore.

2 comments on “Formler och Tabeller (Formulas and tables)

  1. Pingback: Spektrofotometern: Linsen är beställd | Biomedicinsk Analytiker

  2. Pingback: Metrologi | Biomedicinsk Analytiker

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

Information

This entry was posted on 29 juli, 2013 by in - Introduktion, Termin 1 and tagged .
%d bloggare gillar detta: